Všeobecné obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky se vztahují pouze na právní transakce, které nezahrnují koncové uživatele:

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti GEZE

1. Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny transakce mezi společností GEZE GmbH (dále jen „GEZE“) včetně jejích dceřiných společností a poboček, s výjimkou společnosti GEZE Service GmbH, a příslušným smluvním partnerem.

1.2 Tyto VOP se vztahují výlučně na společnosti ve smyslu paragrafu § 14 BGB (německý občanský zákoník) nebo na právnické osoby veřejného práva a majetek veřejnoprávních institucí ve smyslu § 310 odst. 1 BGB.

1.3 VOP na straně smluvního partnera, které se liší od těchto podmínek, jsou s nimi v rozporu nebo je doplňují, se uplatňují pouze s písemným souhlasem společnosti GEZE. Společnost GEZE není povinna výslovně namítat vůči smluvním formám nebo podmínkám smluvních partnerů, a to ani v případě, je-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno, že jejich platnost je výslovnou podmínkou pro uzavření obchodu.

1.4 Tyto VOP se vztahují na tuto obchodní transakci, jakož i na všechny budoucí obchodní transakce.

1.5 Na smlouvy týkající se softwarových produktů se dodatečně vztahují VOP, kterými se řídí převod a udělování licencí softwaru. K nahlédnutí jsou na internetu na adrese https://www.geze.de/de/agb a je možné je i stáhnout jako soubor.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Cenové nabídky společnosti GEZE se mohou kdykoli změnit a nejsou závazné. Objednávka nebo uvedení do provozu ze strany smluvního partnera se považují za závaznou nabídku na uzavření smlouvy.

2.2 Smlouva je uzavřena až po přijetí elektronického potvrzení objednávky od společnosti GEZE nebo doručením nebo poskytnutím služby.

3. Ceny, platební podmínky a zrušení objednávky

3.1 Naše ceny platí ze závodu (EXW, Incoterms 2020) včetně nakládky a s připočtením zákonné DPH, ale bez nákladů na balení, dopravu a pojištění.

3.2 Naše ceny jsou bez slev. Odečtení slevy je povoleno pouze na základě písemné dohody.

3.3 Společnost GEZE si vyhrazuje právo požadovat platbu plus DPH předem. V opačném případě jsou faktury splatné v plné výši do 14 dnů ode dne přijetí faktury/dne vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak.

3.4 Dojde-li k podstatnému zhoršení finanční situace smluvního partnera nebo pokud taková situace existuje při uzavření smlouvy, ale vyjde najevo až později, může společnost GEZE od momentu, kdy se o této situaci dozví, požadovat zálohové platby nebo jistiny a odmítnout plnění, dokud tento požadavek nebude splněn.

3.5 Fakturace dodávek a služeb se uskutečňuje přímo mezi smluvním partnerem a společností GEZE. Společnost GEZE postoupí další budoucí pohledávky, které vzniknou v důsledku dodatečných prací naší dceřiné společnosti GEZE Service GmbH během vyřizování uvedení do provozu, zejména pak dodatečné náklady v důsledku vynechaných přípravných prací a doplňků společnosti GEZE Service GmbH, která toto postoupení výslovně přijala. Smluvní partner si je vědom daného postoupení. Smluvní partner musí vznést případné námitky proti postoupeným pohledávkám společnosti GEZE Service GmbH jako vykonávající společnosti a držiteli pohledávek.

3.6 Společnost GEZE si vyhrazuje právo změnit smluvně stanovené ceny prostřednictvím písemného oznámení o změně s tříměsíční výpovědní lhůtou do konce měsíce, pokud se změní výrobní náklady a náklady na energie, jakož i nákupní ceny společnosti GEZE za zařízení nebo náhradní díly, nebo mzdy jako významnou složku, například náklady na údržbu a opravy, nebo pokud se zavedou nové daně nebo veřejné odvody, které mají vliv na plnění smlouvy. Pokud se změní zákonná sazba DPH, odpovídajícím způsobem se změní také ceny. Zvýšení cen je možné pouze v případě (rámcových) smluv, které již byly uzavřeny v rámci výše uvedeného zvýšení cen a nákladů. Pokud se během jednoho roku zvýší cena o více než 20 %, je zapotřebí souhlas smluvního partnera na část přesahující 5 %. V případě zvýšení nad 5 % se souhlas považuje za udělený, pokud smluvní partner nevyužije právo vypovědět smlouvu, které mu bylo uděleno, do 14 dnů od oznámení zvýšení cen a pokud na to společnost GEZE výslovně upozornila v oznámení o zvýšení. Výpovědní lhůta tohoto zvláštního práva smluvního partnera činí 2 kalendářní měsíce ke konci měsíce.

3.7 V případě „zrušení objednávky z dobré vůle“ a vrácení výrobku společnosti GEZE nebo „bezplatného ukončení“ objednávky podle § 648 BGB a § 8 VOB/B (německý zadávací a smluvní řád pro stavební práce) ze strany smluvního partnera, pokud společnost GEZE není viníkem, se smluvnímu partnerovi za zrušení nebo ukončení objednávky účtuje paušální náhrada ve výši 10 % z čisté fakturované částky za ostatní náklady a ušlý zisk. Tím není dotčeno právo smluvního partnera prokázat, že nedošlo k žádným nebo jen výrazně nižším ztrátám, ani právo společnosti GEZE požadovat v konkrétních případech vyšší nároky na náhradu škody. Není tím dotčen ani nárok na odměnu za práce a služby, které společnost GEZE poskytovala smluvnímu partnerovi až do ukončení nebo zrušení smlouvy podle dohodnutých smluvních cen.

3.8 Smluvní partner není oprávněn odmítnout celou dodávku a/nebo službu, pokud se jen části celé dodávky/služby výrazně odlišují od dohodnuté kvality/množství/atd.

4. Dodací doba, zpoždění dodávky, náklady na skladování

4.1 Termíny dodání jsou závazné pouze po písemné dohodě. Není-li písemně dohodnuto jinak, rozhodujícím časem je doba dodání nebo odeslání. V případě zpoždění dodávky musí smluvní partner stanovit prodloužení lhůty alespoň o dva týdny. Pokud společnost GEZE nedodá zboží ani po tomto prodloužení lhůty stanovené smluvním partnerem, smluvní partner je oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.2 Jakékoliv nároky smluvního partnera na náhradu škody podléhají podmínkám uvedeným v doložce 9. Společnost GEZE si vyhrazuje právo prokázat nižší škodu.

4.3 Pokud se dodávka a/nebo dohodnutý termín uvedení do provozu/instalace zpozdí na žádost smluvního partnera nebo z důvodů, za které společnost GEZE neodpovídá, o více než 3 týdny od oznámení o připravenosti dodávky nebo o doručení materiálu na dohodnuté místo, může si společnost GEZE účtovat náklady na skladování ve výši 1 % z hodnoty objednávky za každý měsíc nebo jeho část, nejvýše však celkem 5 %. Obě smluvní strany si vyhrazují právo vidět důkazy o vyšších nebo nižších nákladech na skladování. Pokud společnost GEZE skladuje materiál v prostorách společnosti GEZE Service GmbH nebo v prostorách třetích stran (např. dopravců), může si společnost GEZE dle vlastního uvážení uplatnit nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů na skladování.

4.4 V případech uvedených v bodě 4.3 si společnost GEZE vyhrazuje právo odečíst hodnotu zboží dva měsíce po dodání materiálu na dohodnuté místo za předpokladu, že zboží ještě nebylo předáno k instalaci. Pokud společnost GEZE požádá smluvního partnera o převzetí zboží, smluvní partner si jej neprodleně vyzvedne nebo zajistí jeho převzetí. Náklady na dopravu se účtují smluvnímu partnerovi.

5. Výkon služeb

5.1 Služby se poskytují v souladu se smluvními dohodami a podle obecně uznávaných technických pravidel platných v době uzavření smlouvy.

5.2 Instalaci a uvedení do provozu provádí společnost GEZE Service GmbH, servisní partner společnosti GEZE Service GmbH nebo odborná montážní firma, kterou si společnost GEZE najala. Práce, které mají být na žádost smluvního partnera provedeny mimo běžnou pracovní dobu společnosti GEZE Service GmbH, musí být vyžádány nejméně 4 týdny předem. Tato pracovní doba opravňuje společnost GEZE účtovat rozšířené příplatky, jako jsou příplatky za práci v noci, přes svátek, v sobotu a neděli za vyšší sazby.

5.3 Není-li dohodnuto jinak, náhradní díly, materiál a spotřební materiál nejsou zahrnuty v odměně a společnost GEZE je může účtovat dodatečně. Není-li smluvně dohodnuto jinak nebo to není stanoveno zákonem, ani likvidace vadných nebo demontovaných dílů není zahrnuta do rozsahu služeb, a proto se platí dodatečně.

5.4 Nepodstatné nebo bezvýznamné odchylky a malé změny od dohodnuté kvality jsou přípustné, pokud jsou takové změny předmětu smlouvy pro smluvního partnera přiměřené. Za přiměřené změny se považují zejména vylepšení v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, technické změny, vylepšení designu a výběru materiálů.

5.5 Smluvní partner tímto pověřuje společnost GEZE provedením jakýchkoli opomenutých nebo nesmluvních, ale nezbytných přípravných prací na straně stavby, pokud jsou potřebné k dosažení úplného, bezchybného a/nebo včasného zhotovení díla a takové, které odpovídají skutečnému nebo předpokládanému zájmu smluvního partnera, a to do maximální výše 150 EUR (netto) bez předchozí konzultace mezi smluvními stranami. Po ukončení prací společnost GEZE nebo GEZE Service GmbH informuje smluvního partnera o obsahu, rozsahu, nezbytnosti a vzniklých nákladech. Společnost GEZE Service GmbH bude náklady na tyto dodatečné výdaje účtovat přímo smluvnímu partnerovi, a to buď prostřednictvím postoupení podle bodu 3.5, nebo prostřednictvím nezávislého pověření společnosti GEZE Service GmbH smluvním partnerem.

5.6 Pokud instalace nebo uvedení do provozu není možné z důvodu vynechaných přípravných prací na straně stavby, ačkoli práce a služby, které je společnost GEZE povinna smluvně zajistit, byly provedeny či poskytnuty, může společnost GEZE účtovat smluvnímu partnerovi dodatečné výdaje za odstranění problému nebo odložit instalaci až do odstranění problému/obav. Náklady z toho vyplývající nese smluvní partner. Společnost GEZE Service GmbH v tomto případě účtuje smluvnímu partnerovi v souladu s postoupením podle bodu 3.5. Předběžné práce na místě jsou minimální předběžné práce, které společnost GEZE nebo GEZE Service oznámila smluvnímu partnerovi jako součást uvedení do provozu.

5.7Je-li pro provádění prací a poskytování služeb potřebné postavit lešení nebo lezecké pomůcky, smluvní partner musí na staveništi zajistit schválené a odzkoušené lešení a lezecké pomůcky pro pracovní výšky nad 3 metry.

6. Výhrada vlastnického práva

6.1 Dodané zboží zůstává majetkem společnosti GEZE až do úplného zaplacení všech pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu se smluvním partnerem. Pokud hodnota všech zabezpečovacích práv, na která má společnost GEZE nárok, převyšuje částku všech zabezpečených požadavků o více než 10 %, GEZE na žádost smluvního partnera uvolní příslušnou část zabezpečovacích práv. Společnost GEZE je oprávněna vybrat si mezi různými zabezpečovacími právy k uvolnění.

6.2 Jakékoliv zpracování nebo úprava našeho zboží se vždy uskuteční jménem společnosti GEZE jako výrobce, avšak bez závazků vůči nám. Pokud je výrobek dodaný společností GEZE trvale spojen nebo smíchán s výrobky od jiných dodavatelů nebo s výrobky, které jsou majetkem smluvního partnera, společnost GEZE získává spoluvlastnické právo na nový výrobek do výše faktury plus případné úroky z prodlení nebo nároky na náhradu škody.

6.3 Pokud smluvní partner nemešká s platbou, může v rámci běžné obchodní činnosti zpracovávat a prodávat předměty s výhradou vlastnického práva. Zálohy nebo převody jako jistina jsou nepřípustné. Smluvní partner je povinen neprodleně písemně informovat společnost GEZE o jakýchkoli zálohách, konfiskacích a jiných příkazech nebo zásazích třetích stran. Při opětovném prodeji po zpracování nebo jen přiměřeném smíchání kupující okamžitě jako jistinu přenese nároky vůči třetí straně vyplývající z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnického práva na společnost GEZE.

7. Převzetí

Pokud společnost GEZE nainstaluje dodané výrobky u smluvního partnera nebo u třetí strany, společné převzetí se provede před tím, než smluvní partner nebo třetí strana začne předmět používat. Pokud se na staveništi nenachází zástupce smluvního partnera, který je oprávněn převzít dílo v době jeho ukončení, obě smluvní strany si vyhrazují právo požádat o společné převzetí díla a služeb v dodatečné lhůtě 12 dnů od obdržení oznámení o ukončení prací smluvním partnerem. Pokud se o převzetí nepožádá nebo pokud smluvní partner nereaguje na výše uvedené oznámení, práce a služby se považují za převzaté po uplynutí dodatečné lhůty. Pokud se zboží a služby použijí bez převzetí nebo předchozího písemného souhlasu společnosti GEZE, plnění se také považuje za převzaté.

8. Odpovědnost za škodu

8.1Je-li položka dodaná společností GEZE vadná, společnost GEZE musí dle vlastního uvážení položku opravit nebo vyměnit. Je-li oprava nebo výměna neúspěšná, smluvní partner může odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny, má-li chyba položky zásadní charakter.

8.2 Reklamace týkající se druhu, kvality a množství, je-li závada zjevná, musí být neprodleně písemně oznámeny společnosti GEZE, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí zboží na místě určení. Je-li oznámení o škodě nebo chybě oprávněné a škoda či chyba byla zjištěna včas, může smluvní partner uplatnit výše uvedená práva.

8.3 Náklady na testování a následné provedení, zejména náklady na dopravu, cestovní náklady, přepravní náklady, náklady na práci a materiál, jakož i náklady na demontáž a montáž, nese nebo proplácí společnost GEZE pouze v souladu s podmínkami zákonných předpisů, pokud skutečně došlo k chybě. Společnost GEZE může jinak od smluvního partnera požadovat náhradu nákladů, které jí vznikly v souvislosti s neoprávněnou žádostí o nápravu (zejména náklady na testování a cestovní náklady).

8.4 Odpovědnost za věcné vady (záruka) zaniká, pokud smluvní partner změní nebo pověří třetí osobu změnou předmětu smlouvy bez souhlasu společnosti GEZE, čímž znemožní nebo nepřiměřeně ztíží odstranění chyb. Takovou změnu představuje i nesprávné skladování, přeprava, instalace a používání nebo programování ze strany smluvního partnera. Smluvní partner ve všech případech nese dodatečné náklady na odstranění nedostatků, které vznikly v důsledku změny.

8.5 Je-li to možné na straně výroby a má-li smluvní partner přístup k portálu pro vrácení zboží, musí být pro vadný výrobek vytvořena zpráva o reklamaci zákazníka (zpráva Q) a vadný výrobek musí být zaslán společnosti GEZE. Smluvní partner je jinak povinen písemně nahlásit společnosti GEZE každou reklamaci v souladu s pokyny společnosti GEZE týkajícími se vyřizování reklamací. V případě dodávek náhradních dílů je smluvní partner povinen vrátit vadné položky společnosti GEZE v souladu se zákonnými ustanoveními.

8.6 Je-li vrácený výrobek vadný, společnost GEZE si vyhrazuje právo zlikvidovat jej na vlastní náklady. Smluvní partner se tímto vzdává svých vlastnických práv na vadné díly a výrobky vrácené společnosti GEZE podle postupu uvedeného v bodě 8.5, jakož i na vadné výrobky demontované přímo na místě.

9. Odpovědnost a náhrada škody

9.1 Společnost GEZE je odpovědná za náhradu škody bez omezení v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud porušení povinnosti ze strany společnosti GEZE bylo způsobeno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pokud bylo porušení povinnosti ze strany GEZE způsobeno jednoduchou nedbalostí a byla-li porušena podstatná smluvní povinnost, odpovědnost za náhradu škody je omezena na předvídatelné škody, které se obvykle vyskytují v podobných případech. Podstatné smluvní povinnosti zahrnují příslušné hlavní smluvní povinnosti, jakož i další (vedlejší) smluvní povinnosti, které v případě porušení povinnosti mohou ohrozit dosažení účelu smlouvy. Jakákoliv další zodpovědnost je vyloučena. Plná odpovědnost společnosti GEZE podle ustanovení německého zákona o odpovědnosti za výrobek však zůstává nedotčena. Nedotčena zůstává i zodpovědnost za újmu na životě, těle a zdraví. Kromě toho plná odpovědnost společnosti GEZE zůstává v platnosti v případě předstírání záruk nebo úmyslného podvodu ze strany společnosti GEZE.

9.2 Je-li odpovědnost za škody vůči společnosti GEZE vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škodu zaměstnanců, personálu, zástupců a agentů.

9.3 Popisy výrobků, které jsou předmětem individuální smlouvy nebo které společnost GEZE otevřeně zveřejnila (zejména v katalozích nebo na webové stránce společnosti GEZE), slouží pouze k popisu výrobků průměrné velikosti a kvality a nepředstavují dohodu o kvalitě. Společnost GEZE nenese žádnou odpovědnost za veřejná prohlášení jiných třetích stran (např. reklamní tvrzení). Společnost GEZE neposkytuje žádné záruky v právním smyslu (zejména záruky kvality a životnosti podle § 443 BGB a podobně).

10. Promlčení

10.1 Promlčení je obecně jeden rok,

  • na rozdíl od § 438 odst. 1 bod 3 německého BGB pro nároky z důvodu věcných a právnických vad, na rozdíl od
  • § 634 a odst. 1 bod 1 německého BGB pro dílo, jehož úspěch spočívá ve výrobě, servisu nebo změně položky nebo v poskytování plánovacích a monitorovacích služeb za tímto účelem.

10.2 Zákonné podmínky uvedené v § 438 odst. 1 bod 2, § 479 odst. 1, § 634 a) odst. 1 bod 2 BGB zůstávají nedotčeny.

10.3 Lhůta začíná běžet v případě dodávek položek dnem dodání a v případě prací nebo služeb dnem převzetí.

10.4 V případě systémů a výrobků, jejichž údržba má vliv na bezpečnost a funkčnost, je možné prodloužit promlčecí lhůtu za předpokladu, že se smluvní partner rozhodne provést údržbu na společnost GEZE Service GmbH uzavřením servisní smlouvy do 3 měsíců od uvedení systému do provozu. V tomto případě se použijí promlčecí lhůty dohodnuté v servisní smlouvě. Zda má údržba vliv na bezpečnost a funkčnost, závisí na příslušných technických listech výrobků GEZE.

11. Technické poradenství při používání

11.1 Naše technické poradenství při používání, ústní i písemné, je určeno pouze k tomu, aby smluvnímu partnerovi poskytlo popis optimálního použití našich výrobků. Smluvního partnera to nezbavuje povinnosti provést vlastní zkoušky k zajištění vhodnosti našich výrobků pro jím určený účel. Smluvní partner zajistí, aby naše ústní a písemné technické poradenství při používání bylo předáno osobám, které jsou v konečném důsledku zodpovědné za používání našich výrobků.

11.2 Obviní-li smluvní partner společnost GEZE z poskytnutí nesprávného technického poradenství při používání, musí to objednatel písemně uvést neprodleně po zjištění možného porušení povinnosti. V tomto případě jsou rozhodujícím faktorem ustanovení uvedená v doložce 9. Ve všech případech je odpovědnost omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, pokud společnost GEZE neporušila svou povinnost úmyslně. Společnost GEZE si vyhrazuje právo prokázat nižší škodu.

12. Žádné právo na zastupování pro montéry/techniky

Montéři/technici společnosti GEZE Service GmbH nebo jiné osoby pověřené společností GEZE k provedení instalace nejsou oprávněni přijímat oznámení o chybách ani poskytovat závazná stanoviska s účinky pro a proti společnosti GEZE. Nejsou oprávněni ani přijímat ústní objednávky ani provádět smluvní změny nebo dodatky. Montéři/technici nejsou oprávněni přijímat platby jménem společnosti GEZE – pokud nemají písemný příkaz k inkasu plateb.

13. Dokumenty

Obrázky, plány, nákresy a jiné dokumenty, které společnost GEZE poskytla smluvnímu partnerovi, zůstávají majetkem společnosti GEZE. V tomto ohledu platí všechna autorská práva na dobu neurčitou. Přeposílání, rozmnožování nebo zveřejňování těchto dokumentů vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti GEZE. Společnost GEZE neodpovídá za chyby nebo poruchy, které vyplývají z dokumentů poskytnutých smluvním partnerem.

14. Právo k započtení a zadržení

Smluvní partner si vyhrazuje právo na započtení pouze v případě, jsou-li jeho protipohledávky právoplatně uznány nebo nesporné. Smluvní partner si vyhrazuje právo na zadržení pohledávky pouze v rozsahu, v jakém se protipohledávka zakládá na stejném smluvním vztahu.

15. Vyšší moc

Vyskytnou-li se nepředvídatelné a nikým nezaviněné události nebo okolnosti, které společnost GEZE neumí ovlivnit, ani jim nemůže zabránit, například přírodní katastrofy, pracovní spory, nedostatek surovin a energie, nepokoje, války nebo teroristické konflikty, požární škody, záplavy, epidemie, pandemie, úřední opatření nebo všechny ostatní případy vyšší moci, společnost GEZE si vyhrazuje právo odložit smluvní práce a služby na dobu trvání nepředvídatelné události nebo částečně či úplně odstoupit od smlouvy z důvodu nesplněné části smlouvy, pokud společnost GEZE nepřevzala riziko zakázky. Společnost GEZE v rámci přiměřených možností informuje smluvního partnera o vzniku, a pokud je to možné, také o trvání těchto událostí.

16. Podmínky vývozu

16.1 V případě, že se společnost GEZE po přijetí objednávky dozví a neprodleně a spolehlivě informuje smluvního partnera o okolnostech, které odůvodňují předpoklad stávajícího nebo budoucího porušení vnitrostátních nebo mezinárodních vývozních předpisů a amerického vývozního práva nebo potřeby schválení, společnosti GEZE se tímto po vzájemné dohodě poskytuje přiměřená lhůta pro další přezkoumání. Vznik jakéhokoli zpoždění plnění je po vzájemné dohodě vyloučen na období tohoto zkoumání a případného procesu získávání požadovaného souhlasu. Pokud požadovaný souhlas nebude udělen nebo jej nebude možné získat z jiných důvodů, společnost GEZE si vyhrazuje právo odmítnout plnění a odstoupit od smlouvy.

16.2 Smluvní partner nesmí dodané zboží použít k vojenským ani jaderným účelům jakéhokoli druhu, ani nesmí toto zboží prodat třetím osobám, jejichž záměrem je použít jej k výše uvedeným účelům nebo jej jinak přímo nebo nepřímo poskytnout třetím stranám. Na žádost společnosti GEZE zašle smluvní partner neprodleně originály příslušných dokladů o konečném použití ve formě určené Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA), nejpozději však do 10 pracovních dnů (od pondělí do soboty).

16.3 Za dodržování a uplatňování příslušných vývozních podmínek a jiných zákonů země smluvního partnera a země, do které se mají dodávky uskutečnit, odpovídá smluvní partner. Při uzavírání smlouvy smluvní partner písemně informuje společnost GEZE o vlastnostech, které vyplývají z těchto podmínek. V případě nedodržení podmínek uvedených v předchozích odstavcích smluvní partner odpovídá společnosti GEZE za veškeré škody a tímto navenek zbavuje společnost GEZE odškodnění za vzniklé nároky třetích stran. 

17. Ochrana údajů a důvěrnost

17.1 Smluvní partner může získat prohlášení o ochraně údajů týkající se zpracování osobních údajů prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.geze.com/de/datenschutz. Pokud smluvní partneři nemají přístup na internet, společnost GEZE jim na požádání zašle prohlášení o ochraně údajů poštou.

17.2 Smluvní partner se zavazuje, že bude s informacemi, jako jsou údaje, plány, nákresy, poznatky, výpočty a zkušenosti. obchodní a provozní tajemství („důvěrné informace“), které získal přímo nebo nepřímo v rámci spolupráce se společností GEZE, zacházet jako s důvěrnými a že je nezpřístupní třetím stranám a bude je používat výlučně k plnění této smlouvy. 

17.3 Smluvní partner musí zajistit dodržování tohoto požadavku, a to i ze strany osob, které zaměstnává (zaměstnanci a zástupci schválení společností GEZE), přičemž skupina dotčených osob musí být přiměřeně malá (a má vědět jen to, co „potřebuje vědět“). Je-li třeba tyto osoby zasvětit do informací, jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu, jak je uvedeno výše.

17.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost se neuplatňuje, pokud se na poskytnuté informace a dokumenty vztahuje následující

- již jsou veřejné (všeobecně známé, jsou součástí nejnovějšího technologického vývoje),

- smluvnímu partnerovi byly známy již v době poskytnutí nebo 

- byly následně poskytnuty třetí stranou bez povinnosti mlčenlivosti nebo 

- musí být zveřejněny na základě úředního nebo soudního příkazu.

Smluvní partner nese důkazní břemeno, pokud existuje výjimka z povinnosti zachovávat mlčenlivost, a neprodleně informuje společnost GEZE o jakékoli povinnosti zveřejnění. 

17.5 Pokud se důvěrné informace předají smluvnímu partnerovi, zůstávají majetkem společnosti GEZE. Předání těchto informací třetím stranám je zakázáno, stejně jako dodávka předmětů podle těchto nákresů, modelů atp. Informace mohou být poskytnuty třetím stranám pouze po obdržení předchozího souhlasu od společnosti GEZE nebo na základě úřední povinnosti. V takovém případě je třeba neprodleně informovat společnost GEZE.

17.6 Povinnost mlčenlivosti se použije i v případě, že se smlouva o spolupráci neuskuteční. Smluvní partner je povinen bezodkladně a úplně vrátit společnosti GEZE všechny dokumenty, které získal na základě spolupráce, a to bez vyzvání. Digitální dokumenty včetně všech vytvořených souborů a kopií musí být vymazány a na požádání ze strany společnosti GEZE musí být poskytnuty důkazy o provedení uvedeného. 

18. Změny obchodních podmínek

Společnost GEZE si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. V takovém případě společnost GEZE písemně nebo elektronicky informuje smluvního partnera o příslušných změnách obchodních podmínek v plném rozsahu. Pokud smluvní partner neodmítne změněné obchodní podmínky ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení o jejich změně, bude mlčení smluvního partnera považováno za souhlas s právním důsledkem, že všechny změny vstoupí v platnost.

19. Místo plnění, rozhodné právo a soudní příslušnost

19.1 Místem plnění našich dodávek a služeb je příslušné místo odeslání zboží nebo dohodnuté místo dodání nebo instalace, místem platby smluvního partnera je sídlo společnosti GEZE v Leonbergu.

19.2 Tato smlouva se řídí německým právem Má-li smluvní partner sídlo v zahraničí a pokud se dodávka uskutečňuje do jiné země než do Německa, platí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980 nebo německé právo, pokud CISG neobsahuje příslušná ustanovení.

19.3 Jsou-li smluvními stranami obchodní společnosti, právnické osoby veřejného práva nebo vlastnící majetku veřejnoprávních institucí a v závislosti na výši nároku, je pro všechny spory mezi smluvním partnerem a společností GEZE vyplývající z tohoto smluvního vztahu příslušný výlučně okresní soud nebo krajský soud ve Stuttgartu. V takových případech může společnost GEZE podle vlastního uvážení podat žalobu i v sídle smluvního partnera.

GEZE GmbH

Registrový soud Okresní soud Stuttgart, HRB 250329
Verze: Leden 2021