Náš systém oznamování porušení

Dodržování právních předpisů je pro nás důležité, a proto se v naší společnosti systematicky zabýváme jak dodržováním právních předpisů, tak dodržováním interních předpisů, tedy tzv. shodou (ang. Compliance). Zároveň si uvědomujeme, že ani sebelepší řízení shody nemůže zabránit jednotlivým porušením pravidel. To však neznamená, že bychom takové porušování akceptovali. Spíše je chceme co nejvíce vysvětlit, vyloučit a poučit se z něj do budoucna. Jedině tak totiž můžeme zlepšit řízení shody a snížit pravděpodobnost dalších porušení shody v budoucnu.

Proto nám záleží na hlášení takového porušování. Mnoho lidí, kteří zneužívání nahlásí, se však obává represí. Proto jsme pověřili společnost Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, která se zavazuje, že tyto informace přijme jako důvěrné a objektivně je ověří s využitím příslušných technických znalostí. Zároveň je zakázáno jakkoli sankcionovat hlášení učiněná v dobré víře. Oznamovatelé, kteří jednají v dobré víře, nesmějí být diskriminováni nebo jakkoli postihováni.

Cesta hlášení pro oznamovatele

Na následující stránce naleznete online systém společnosti Grant Thornton pro oznamování porušování.

Tento systém nabízí oznamovatelům možnost nahlásit porušení shody důvěrně a v případě potřeby i anonymně. Aby bylo možné na hlášení co nejrychleji reagovat, je vhodné co nejpřesněji popsat nevhodné chování, na které se věc vztahuje. Systém oznamování porušení proto nabízí volitelnou podporu při poskytování požadovaných informací prostřednictvím otázek. Zároveň systém hlášení porušování i přes záruku anonymity oznamovatele, otevírá možnost komunikace mezi ním a společností Grant Thornton, např. pro dodatečné objasnění otevřených otázek týkajících se případu.

Je to proto, že za tímto systémem oznamování porušení nestojí žádní roboti s automatickým nastavením odpovědi. Každou informaci navíc zaznamenává a vyhodnocuje kvalifikovaný personál, který ji následně projednává v rámci odborného týmu. Grant Thornton se zavazuje k objektivnímu a spravedlivému vysvětlení obvinění z porušení shody. Kromě toho je každá oznamující osoba - pokud to zpracování informací umožňuje - průběžně informována o postupu objasňování záležitosti, kterou oznámila.

Oznamovatelé mají také možnost kontaktovat společnost Grant Thornton prostřednictvím systému pro oznamování porušení za účelem osobního rozhovoru.

SYSTÉM OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ

Zneužití systému oznamování porušení

Na druhou stranu nebude tolerováno ani zneužívání systému oznamování porušování. Upozorňujeme proto, že úmyslné uvádění nepravdivých údajů o třetích osobách může být trestným činem.

Ochrana údajů

Zavázali jsme se k ochraně údajů; to zahrnuje zaručení všech práv dotčených osob, včetně práv těch, u nichž oznamovatel tvrdí, že došlo k porušení shody. To zahrnuje právo být informován o všech osobních údajích dotčené osoby zpracovávaných v souvislosti s hlášením. Zájem dotčené osoby o informace o těchto údajích je v zásadě druhořadý, pokud probíhá šetření ohledně obdržených informací. Po ukončení vyšetřování je však obvyklé žádosti o poskytnutí informací vyhovět. Doporučujeme proto všem oznamovatelům, aby při podávání oznámení vzali tuto skutečnost v úvahu, zejména pokud si přejí zůstat anonymní.

Další informace o ochraně údajů najdete v prohlášení o ochraně údajů na těchto webových stránkách.

Osvobození od převzetí

Závěrem bychom chtěli upozornit, že společnost Grant Thornton je povinna zachovávat mlčenlivost o informacích získaných prostřednictvím systému oznamování porušení nebo jiným způsobem, nicméně tyto informace mohou být obecně předmětem převzetí, tj. vyšetřovací nebo jiné orgány mohou tyto informace převzít a získat tak k nim přístup na základě příslušného soudního rozhodnutí.

Další možnosti oznamování

Bez ohledu na systém oznamování porušení mají naši zaměstnanci stále možnost kdykoli kontaktovat své nadřízené a sdělit jim informace.

Přejít do systému pro oznamovatele